Plovárna dnes PDF Tisk Email

Provoz a údržbu zdejší plovárny zajišťuje od roku 1997 „Občanské sdružení pro obnovu provozu senohrabské plovárny a zachování přívozu“, které má areál v pronájmu od obce Senohraby. Především neudržitelná hygienická situace, související s absencí sociálního zařízení, vedlo stávající zastupitelstvo k přípravě projektu výstavby záchodků, celkové revitalizace areálu a zřízení vodáckého tábořiště.

 

 

Na akci se podařilo získat prostředky z Regionálního operačního programu Střední Čechy a tak se v průběhu května a června proměnila senohrabská plovárna v jedno velké staveniště. Podél toku Mnichovky byla zbudována cyklostezka, nově bylo upraveno hřiště, byla vyvrtána nová studna a především byla realizována výstavba sociálního zařízení se zemní jímkou a pískovým filtrem. Zemní práce prováděla společnost Archaia o.s., která v rámci výkopových prací provedla také záchranný archeologický výzkum, který potvrdil intenzivní vrcholně středověké osídlení plochy plovárny. Zachyceno bylo několik objektů zaniklých v průběhu 14. a 15. století, kdy se v tomto prostoru nacházelo hospodářské zázemí hradu Zlenice známé již ze starších archeologických výzkumů. Přestože stávající stavební aktivity do značné míry poškodily idylický obraz zdejšího místa, v současné době probíhají finální terénní úpravy, které společně s vysazeným vegetačním pokryvem snad brzy většinu zásahů velkoryse ukryjí. Výjimku představuje vlastní budova sociálních zařízení, která je na první pohled nejvýraznějším zásahem do stávající podoby lázní. Přestože občanské sdružení předložilo vlastní projekt sociálního zařízení s výrazně menším dopadem do hmoty i dispozice stávajících plovárenských staveb (autor ing. arch. Martin Líbal), byla dána přednost projektu ing. Ladislava Pecky. Výsledkem byly vedle nadměrných hmotových dispozic projektovaného objektu i výrazně rozsáhlejší zemní práce a zásahy do prostoru vlastní plovárny. Vlastní průběh prací však probíhal ve vynikající spolupráci s prováděcí firmou, která si počínala velmi obezřetně, kultivovaně a s pokorou k místu, kde byly stavební práce prováděny, byť to znamenalo nepochybně komplikaci vlastních prací. V době, kdy se stavební aktivity chýlí ke konci, je možno konstatovat, že provedené práce byly potřebné a s odstupem času nepochybně zhodnotíme jejich realizaci. Přesto se nelze ubránit dojmu, že pokud by se o věcech diskutovalo v dostatečném předstihu, akce se důkladně naplánovala a aktivity mnoha lidí by se soustředily jedním směrem, mohly být bohulibé úmysly realizovány v méně hektickém duchu, citlivěji a s větší pokorou k místu, kterým senohrabská plovárna je. Je nutno si uvědomit, že areál říčních lázní a jejich okolí je jednou z nejvýznamnějších (ne-li úplně nejvýznamnější) archeologickou a historickou památkou zdejší obce s neopakovatelnou atmosférou, autentickým dojmem i geniem loci na období 1. republiky i dobu normalizační. Z tohoto důvodu je nutno provádět veškeré zásahy či opravy s pokorou a úctou k tomuto místu a respektovat hmotovou i dispoziční podobu celého areálu. Jen tak bude zachována autenticita a duch tohoto místa. Zásahy by měly být kultivované, promyšlené a měly by se zcela minimálně opticky projevovat. S výjimkou drobných lázeňských objektů by měly být vyloučeny nevratné stavební aktivity většího rozsahu a jakékoli zásahy, stavby či projekty by měly být konzultovány se snahou hledat optimální řešení s ohledem na charakter plovárny jako ojedinělou kulturní památku. Na stávající změny si nepochybně zvykneme, k čemuž doufejme přispěje i promyšlená a soustavná péče o vegetační pokryv. Právě každodenní a málo viditelná práce a údržba totiž může toto místo zachránit a uchovat ho budoucím generacím. Jakýkoli sebelépe myšlený rozsáhlý investiční zásah nemůže nahradit pravidelnou péči o celý areál. Na závěr ale nutno říci, že plovárna sociální zařízení potřebovala a společně s realizací dětského hřiště, výstavbou cyklostezky, úpravou svahu směrem k potoku i bývalého hřiště je zaděláno na další krásná léta na tomto neopakovatelném místě.


Plocha před zahájením výstavby.

Pohled od hradu v průběhu zemních prací.


Kanalizace byla vedena přes celou plovárnu až do Mnichovky.


Hrubá stavba nových záchodků je hotova.